Privacybeleid

Son en Breugel, 28 november 2018

Privacy Statement

De Stichting “Bewegingscentrum Son & Breugel” (BSB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BSB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als BSB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover kunt u contact met ons opnemen via de begeleiding of de leden van het bestuur.


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door BSB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Versturen van nieuwsbrieven, mails en/of berichten
 • Facturatie deelnemersgelden
 • Bezoekregistratie
 • Gezondheidsscreening
 • Het regelen van de dagelijkse gang van zaken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN en BICnr. (Bankrekeningnummer voor automatische incasso)
 • (woon)adres
 • Groepsindeling
 • Gezondheid

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Op dit moment verstrekken wij geen gegevens aan derde partijen. Op onze website worden geen cookies opgeslagen. Gegevens via het contactformulier op de website worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van vragen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
BSB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij opzeggen van uw abonnement verwijderen wij uw gegevens (na 1 jaar) uit al onze systemen tenzij u op een andere manier verbonden wil blijven met BSB.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te bescherming tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BSB kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het opzeggen van het abonnement melden bij de begeleiders en het bestuur van de stichting.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via de begeleiding of de leden van het bestuur.


Stichting BSB, Asteroïdenlaan 2a, 5694 WJ Breugel, tel: 0499 -496666, email: